Algemene voorwaarden

Stichting FRESH en Stichting FRESH Professionals
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en overeenkomsten van Stichting FRESH (KvK-nummer: 34123867) en Stichting FRESH Professionals (KvK-nummer: 34142023). Stichting FRESH en stichting FRESH professionals maken gebruik van één webdomein en dezelfde database. Door gebruik te maken van de diensten en/of overeenkomsten die één van deze stichtingen aanbiedt, verstrekt de gebruiker de gegevens expliciet aan de stichting FRESH én de stichting FRESH Professionals.
Let op: indien u akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht hier kennis van te hebben genomen. Bij enig geschil omtrent de toepassing van deze algemene voorwaarden, zijn stichting FRESH en stichting FRESH Professionals rechtsgeldig bevoegd naar de algemene voorwaarden te verwijzen.

Stichting FRESH en stichting FRESH Professionals dragen er zorg voor dat de algemene voorwaarden op de website staan vermeld en als naslagwerk op een eigen apparaat kunnen worden geladen.

Stichting FRESH en stichting FRESH professionals dragen er zorg voor dat de algemene voorwaarden bij het handelsregister zijn gedeponeerd.

Stichting FRESH en stichting FRESH Professionals worden in deze voorwaarden nader aangeduid als ‘Stichting FRESH’.

CAPITA SELECTA ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Stichting FRESH verleent slechts na identificatie en authenticatie de autorisatiegegevens.
  2. De gegevens worden door Stichting FRESH in een beveiligde omgeving bewaard.
  3. De gebruiker (users/bedrijven) dienen expliciet benoemde beveiligingsmaatregelen na te leven.
  4. Stichting FRESH is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor (in)directe schade die ontstaat doordat de gebruiker de beveiligingsmaatregelen niet naleeft.
  5. Ingeval gegevens via een subdomein van www.stichtingfresh.nl worden ingevoerd, worden zij geacht te zijn verstrekt aan Stichting FRESH welke deze gegevens rechtmatig mag invoeren in de centrale database in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

INHOUD

0.0 Definities
1.0 Partijen
2.0 Accounts
3.0 Gegevens
4.0 Wet bescherming persoonsgegevens
5.0 Wijzigingen
6.0 Rechtskeuze

0.0 DEFINITIES

Gegevens    
a. Onder gegevens wordt onder meer verstaan: een e-mailadres, een adres, een telefoonnummer, een vacature(tekst), een vacaturereactie, een (event)aanmelding, een website, een gebruikersnaam, een wachtwoord, een BSN-nummer, een documentnummer van een identificatiedocument, een geboortedatum, een geboorteplaats, een cijferlijst, een diplomadocument en een curriculum vitae.
Persoonsgegevens    
b. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Gebruiker    
c. De onder artikel 1.2, 1.3 alsmede 1.4 genoemde partijen worden gebruiker(s) genoemd, tenzij expliciet wordt verwezen naar de aard van de gebruiker.
Account    
d. Een digitale omgeving waar de gebruiker de gegevens kan inzien en aanpassen overeenkomstig artikel 2.0 van de algemene voorwaarden.
Database            
e. Elk gestructureerd geheel van (persoons)gegevens.
Stichting FRESH    
f. De stichting FRESH en de stichting FRESH Professionals worden in deze voorwaarden nader aangeduid als Stichting FRESH.

1.0 PARTIJEN

Artikel 1.1
Stichting FRESH     
a. Stichting FRESH bestaat uit drie disciplines, te weten: FRESH Career, FRESH Students en FRESH Professionals.
b. De discipline FRESH Professionals staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting FRESH Professionals en met het KvK-nummer 34142023.
c. De disciplines FRESH Career en FRESH Student zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting FRESH en met het KvK-nummer 34123867.
d. De drie disciplines van Stichting FRESH maken sedert augustus 2016 gebruik van één hoofddomein, te weten: www.stichtingfresh.nl. Het hoofddomein zal subdomeinen bevatten met discipline-gerelateerde informatie.
e. Stichting FRESH tracht, middels de drie disciplines, de doelstellingen, overeenkomstig de statuten, te verwezenlijken.
f. De drie disciplines gebruiken de nagenoemde subdomeinen:
– www.stichtingfresh.nl/students
– www.stichtingfresh.nl/career
– www.stichtingfresh.nl/professionals

Artikel 1.2
Users                
a. Een user betreft een natuurlijk persoon en is tot deze herleidbaar.
b. Een user is een student, een oud-student en/of een werkzoekende, met minstens een behaalde en/of te behalen academische graad.
c. Een user maakt een account aan op de website www.stichtingfresh.nl teneinde gebruik te kunnen maken van de diensten en overeenkomsten die Stichting FRESH aanbiedt en/of faciliteert.
d. Een user is geverifieerd en geauthentiseerd door Stichting FRESH alvorens deze wordt geautoriseerd.

Artikel 1.3
Bedrijven     
a. Een bedrijf betreft een rechtspersoon dan wel een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap of een eenmanszaak.
b. Een gebruiker verkrijgt een account waarmee toegang kan worden gezocht tot de website www.stichtingfresh.nl teneinde gebruik te kunnen maken van de diensten en overeenkomsten die Stichting FRESH aanbiedt en/of faciliteert.
c. Een bedrijf is geverifieerd en geauthentiseerd door Stichting FRESH alvorens deze wordt geautoriseerd.

Artikel 1.4
Derden    
Ingeval een partij zich wenst aan te melden op de website van Stichting FRESH en deze niet kan worden gedefinieerd als een partij, zoals onder artikel 1.2 en 1.3 van de algemene voorwaarden, behoudt Stichting FRESH zich het recht voor deze partij, mits de deelname van deze partij overeenkomstig de statuten van Stichting FRESH is, toe te staan.

2.0 ACCOUNTS

Artikel 2.1
Algemeen     
a. De door Stichting FRESH verstrekte accounts en accountgegevens mogen slechts worden gebruikt door degene(n) die bij het verstrekken als gebruiker(s) is/zijn beoogd.
b. Het oneigenlijk gebruik en/of het verstrekken van een account en/of accountgegevens is niet toegestaan.

Artikel 2.2
Informatieplicht     
a. Ingeval de gebruiker meer toegangsrechten en/of aanpassingsrechten heeft, dan zoals omschreven onder artikel 2.4 en/of artikel 2.5 van de algemene voorwaarden, informeert de gebruiker enkel Stichting FRESH onverwijld over deze constatering.
b. De gebruiker verklaart nimmer gebruik te zullen maken van toegangsrechten waartoe deze niet expliciet bevoegd voor is verklaard.

Artikel 2.3
Admin    
a. De bestuursleden van Stichting FRESH hebben een individueel adminaccount.
b. Het bestuur van Stichting FRESH heeft één gezamenlijk adminaccount.
c. Een adminaccount bevat overkoepelende toegangs-, aanpassing-, lees- en schrijfrechten.

Artikel 2.4
Users    
a. Een user – overeenkomstig artikel 1.2 van de algemene voorwaarden – verkrijgt, na aanmelden, verificatie en authenticatie, een gebruikersaccount.
Toegangsrechten        
b. Het useraccount biedt toegang tot:
– de persoonsgegevens en het curriculum vitae van de gebruiker;
– de events van Stichting FRESH en bedrijven;
– de vacatures die op de website van Stichting FRESH zichtbaar zijn.
Aanpassingsrechten        
c. Het useraccount bevat de rechten om:
– de persoonsgegevens en het curriculum vitae te wijzigen;
– te reageren op een vacature;
– bedrijven inzage te geven in de persoonsgegevens;
– zich aan te melden voor een event;

Artikel 2.5
Bedrijf    
a. Een bedrijf – overeenkomstig artikel 1.3 van de algemene voorwaarden – verkrijgt, na aanmelden, verificatie en authenticatie, een bedrijfsaccount.
Toegangsrechten        
b. Het bedrijfsaccount biedt toegang tot:
– de bedrijfsgegevens en de door het bedrijf aangeboden vacatures;
– de reacties op de geplaatste vacatures;
– een geanonimiseerde weergave van de curriculum vitae’s van de gebruikers.
Aanpassingsrechten        
c. Het bedrijfsaccount bevat de rechten om:
– de bedrijfsgegevens te wijzigen;
– vacatures plaatsen, wijzigen en intrekken.
– het opvragen van de persoonsgegevens en het curriculum vitae van gebruikers die op de aangeboden vacature(s) hebben gereageerd;

3.0 GEGEVENS

Titel 1. Verkrijgen van (persoons)gegevens

Artikel 3.1
Centrale database   
a. Stichting FRESH zal ten behoeve van haar diensten en overeenkomsten één centrale database bijhouden welke voorziet in het structureren van de gegevens per discipline.
b. Ingeval gegevens via een subdomein van één der disciplines worden ingevoerd, worden zij geacht te zijn verstrekt aan Stichting FRESH welke deze gegevens rechtmatig mag invoeren in de centrale database.
c. De centrale database bevindt zich in een beveiligd Nederlands datacentrum.

Artikel 3.2
-Vervalt-    

Artikel 3.3
Invoer van gegevens   
Invoer van gegevens is mogelijk via het hoofddomein van Stichting FRESH en via een subdomein van één der disciplines.

Artikel 3.4
Toegangscontrole     
Stichting FRESH hanteert een toegangscontrole die uit drie stappen bestaat:
1. Identificatie: de gebruiker dient persoons- en/of bedrijfsgegevens in te voeren.
2. Authenticatie: de gebruiker ontvangt een e-mail met inloggegevens.
2a. Speciale authenticatie: ingeval een gebruiker dient aan te tonen dat een bepaald studieniveau is behaald, zal de gebruiker een kopie van een diploma moeten overleggen. Nadat deze authenticatie is uitgevoerd, zal de kopie onverwijld worden verwijderd.
3. Autorisatie: de gebruiker zal worden geautoriseerd conform artikel 2.0 algemene voorwaarden.

Titel 2. Verwerken van (persoons)gegeven

Artikel 3.5
Structureren    
a. De in de centrale database beschikbare gegevens worden, mits van toepassing, onderverdeeld in de tot een discipline gerichte invoer van gegevens.
b. Stichting FRESH zal de gegevens slechts structureren teneinde de doelstellingen van de disciplines en de stichting te verwezenlijken.
Koppelen gegevens    
c. De in de centrale database beschikbare gegevens worden – overeenkomstig de doelstellingen van Stichting FRESH en de disciplines – binnen de database aan elkaar gekoppeld.
d. Er vindt geen uitwisseling en/of koppeling plaats tussen de centrale database van Stichting FRESH en andere, niet aan FRESH toebehorende, databases.

Titel 3. Beveiliging van (persoons)gegevens FRESH

Artikel 3.6
Verantwoordelijkheid    
a. Stichting FRESH draagt slechts de verantwoordelijkheid voor de gegevens die op de aan Stichting FRESH toebehorende database staan.
Uitsluitingsclausule    
b. Ingeval een gebruiker de hierna onder titel 4 genoemde veiligheidsvoorschriften niet naleeft, draagt Stichting FRESH geen verantwoordelijkheid voor enig ongewenst gebruik en/of het niet beveiligd zijn van deze gegevens dan wel voor enige schade die daaruit voortvloeit.
c. Ingeval een gebruiker zelf gegevens kopieert en op een eigen (digitale) opslag bewaart, is Stichting FRESH niet aansprakelijk voor enig ongewenst gebruik en/of het niet beveiligen van deze elders opgeslagen gegevens dan wel voor enige schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 3.7
Wachtwoorden    
a. De op de database opgeslagen wachtwoorden worden niet door Stichting FRESH benaderd, tenzij een wachtwoord op basis van een bevoegd gegeven ambtelijk bevel moet worden verstrekt aan de politie en/of andere veiligheidsdiensten.
b. De wachtwoorden van de gebruiker moet aan speciale voorwaarden voldoen om te worden geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn ingesteld om de gegevens van de gebruiker veilig te stellen.
c. Ingeval een gebruiker en/of een bedrijf het wachtwoord niet (meer) weet, zal deze na authenticatie een tijdelijk nieuw wachtwoord ontvangen.
d. Het tijdelijke wachtwoord, zoals omschreven in sub c van dit artikel, dient binnen 48 uur, na het verstrekken, te worden gewijzigd. Anderszins vervalt het wachtwoord.

Titel 4. Beveiliging van (persoons)gegevens 

Artikel 3.8
Antivirus    
a. De gebruiker zorgt ervoor dat de apparaten waarmee toegang wordt gezocht tot de database van Stichting FRESH zijn voorzien van een deugdelijk up-to-date antivirusprogramma.
Wachtwoord    
b. De gebruiker zorgt ervoor dat het opgegeven wachtwoord voor derden moeilijk te raden is.
c. De gebruiker zorgt ervoor dat het opgegeven wachtwoord geheim wordt gehouden.
d. De gebruiker zorgt ervoor dat het opgegeven wachtwoord niet door de internetbrowser (automatisch) wordt opgeslagen.
e. De gebruiker controleert, alvorens de inloggegevens worden ingevoerd, of er met de officiële en beveiligde website van Stichting FRESH verbinding is gemaakt; waarbij minstens moet zijn voldaan aan het zichtbaar zijn van de HTTPS in de adresbalk en de toegang via de officiële website URL www.stichtingfresh.nl moet zijn gezocht.
f. De gebruiker zorgt ervoor dat de inloggegevens niet worden ingevoerd indien het gebruikte apparaat niet verbonden is met een beveiligd internetnetwerk. Indien een apparaat verbonden is met een openbaar netwerk, zonder een deugdelijke VPN, is het de gebruiker niet toegestaan de inloggegevens op de website van Stichting FRESH in te voeren.

Artikel 3.9
Ingeval de gebruiker de onder artikel 3.9 algemene voorwaarden genoemde voorwaarden niet naleeft, is Stichting FRESH op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

Titel 5. Inzage en aanpassen van (persoons)gegevens

Artikel 3.10
FRESH    
a. Stichting FRESH zal na identificatie en authenticatie inzage bieden in de (persoons)gegevens die zijn ingevoerd door de verzoeker.
b. Stichting FRESH zal nimmer, zonder expliciete toestemming, de (persoons)gegevens zichtbaar maken voor bedrijven en/of derden.
c. Het aanpassen van (persoons)gegevens zal slechts op verzoek plaatsvinden. De verzoeker dient medewerking te verlenen teneinde deze te identificeren en authentiseren.
Gebruiker    
d. Met behulp van de inloggegevens kan de gebruiker de ingevoerde gegevens inzien en aanpassen.

Titel 6. Verwijderen van (persoons)gegevens

Artikel 3.11
FRESH     
a. Stichting FRESH zal – na identificatie en authenticatie – op verzoek de ingevoerde (persoons)gegevens definitief verwijderen.
b. Stichting FRESH zal nimmer, zonder expliciete toestemming, de (persoons)gegevens verwijderen.
c. Ingeval de gebruiker gedurende twee jaren geen gebruik maakt van de verstrekte inloggegevens, zullen alle beschikbare (persoons)gegevens definitief worden verwijderd. Alvorens Stichting FRESH de gegevens verwijderd, wordt de gebruiker hierover binnen redelijke termijn geïnformeerd.
Gebruiker    
c. Het verwijderen van (persoons)gegevens zal slechts op verzoek geschieden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gebruiker heeft daartoe zelf geen bevoegdheid.

4.0 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 4.1
a. Op deze algemene voorwaarden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
b. Ingeval een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, wordt deze bepaling niet van toepassing verklaard. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden zullen rechtsgeldig zijn en blijven.
c. Stichting Fresh stelt naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Privacyverklaring ter beschikking. Indien de Privacyverklaring strijdig is met deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de algemene voorwaarden.

5.0 WIJZIGINGEN

Artikel 5.1
a. Stichting FRESH behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.
b. Stichting FRESH zal de gebruiker minstens zes weken voorafgaand aan de wijziging informeren over de wijziging en de rechten die de gebruiker heeft.
c. De gebruiker komt het recht toe de gewijzigde algemene voorwaarden niet te accepteren.
d. Indien een gebruiker de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert, dient deze Stichting FRESH hierover informeren. Dit dient tot twee weken voor de wijzigingsdatum te geschieden.

6.0 RECHTSKEUZE

Artikel 6.1
Nederlands recht        
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Nieuws

Vijf vragen aan Fiona Beckmann | OMRT

Dit jaar zal er een interview worden gehouden onder elk van de 12 Business Friends van FRESH Professionals. In deze portretinterviews komt er per Business Friend iemand aan het woord,...

4 mei 2023

Terugblik inhousedag EDGE Technologies 

Op vrijdag 7 juni organiseerde EDGE Technologies een inhousedag voor FRESH Students. De dag stond in het teken van interactie en kennisdeling. Het was een mooie kans om een kijkje...

12 juni 2024

Terugblik: Primevest / Career Monitor borrel

Tijdens de FRESH borrel bij Brouwerij Troost van afgelopen week hebben wij enkele FRESH’ers extra vrolijk het Hemelvaartweekend ingestuurd. Het was namelijk tijd om de uitkomsten van de FRESH Career Monitor 2024...

22 mei 2024

Vier vragen aan Daan van der Hoeven | Envalue

 Kun je je zelf kort voorstellen? Ik ben Daan, momenteel werkzaam als Team Lead van het Data & Analytics team bij Envalue. Met een achtergrond in bedrijfskunde, vastgoed en een...

22 mei 2024