Privacy Verklaring

1. Inleiding

Het verzamelen van gegevens is voor ons altijd cruciaal geweest om Onroerend Goed Professionals/Studenten en Opdrachtgevers/Sponsoren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met deze gegevens. Daarom willen we een compleet beeld schetsen van hoe wij als organisatie met de gegevens omgaan, en hebben we deze Privacy Verklaring opgesteld. 

Stichting FRESH (KvK-nummer: 34123867) én Stichting FRESH Professionals (KvK-nummer: 34142023) worden hieronder tezamen aangeduid met FRESH. De website (www.StichtingFresh.nl) heeft als doel om mensen bij elkaar te brengen. Hiervoor hebben wij gegevens nodig. Wanneer wij geen gegevens zouden verzamelen, zouden wij als FRESH geen toegevoegde waarde hebben voor onze aangeslotenen en geen Opdrachtgevers/Sponsoren en Onroerend Goed Professionals/Studenten met elkaar in contact kunnen brengen. Zonder de juiste data kunnen we simpelweg geen passende match maken en evenementen organiseren. Wij koppelen geen producten aan producten, maar mensen aan mensen. Weten wie je bent en wat je wilt, is daarbij essentieel. In dit document geven wij duidelijk aan welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we de gegevens bewaren en hoe we ze beveiligen.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 Maart 2022  om je te informeren over in welke gevallen wij jouw naam en/of contactgegevens delen met Opdrachtgevers/Sponsoren, en over het gebruik van persoonsgegevens als je met ons communiceert via social media platforms.

Mocht je na het lezen van dit document vragen of opmerkingen hebben, dan kun je via de volgende e-mailadressen contact opnemen:

Students: chairman@freshstudents.nl

Professionals: info@freshprofessionals.nl in contact komen met de medewerker(s) die verantwoordelijk zijnvoor de gegevensverzameling. Heb je privacy gerelateerde klachten over onze dienstverlening dan vragen wij je ook dit emailadres te gebruiken. Onze medewerker zal deze vragen en klachten zorgvuldig afhandelen en zo nodig met jou in contact treden. Via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Verwerkingsdoeleinden

Om Onroerend Goed Professionals/Studenten en Opdrachtgevers/Sponsoren aan elkaar te kunnen koppelen, verzamelen, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens. Ons doel is bemiddeling in de brede zin van het woord: Onroerend Goed Professionals/Studenten kunnen deelnemen aan events en zich aanmelden voor een baan of een stage. Wij bieden hiervoor de website www.stichtingfresh.nl aan, waarop je je kunt inschrijven als Onroerend Goed Professional of Student. De stichtingen FRESH en FRESH Professionals hebben een overzicht van de bij hen aangemelde Onroerend Goed Professionals/Studenten . Wij houden bij of de bij de stichtingen aangesloten Onroerend Goed Professionals/Studenten de jaarlijkse bijdrage of eventuele kosten voor specifieke events hebben betaald, en informeren via nieuwsbrieven, separate e-mail, de website, of social media. Wij delen jouw naam en je eventuele werkgever met Opdrachtgevers/Sponsoren als je deelneemt aan een event, maar zij kunnen enkel via ons met Onroerend Goed Professionals/Studenten in contact komen na expliciete toestemming van deze laatsten. Om deze activiteiten mogelijk te maken (verwerkingsdoeleinden) moeten we persoons-en bedrijfsgegevens opslaan.

3. Rechtsgrond

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst waaronder wij jou onze activiteiten aanbieden of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Wij delen enkel contactgegevens van Onroerend Goed Professionals/Studenten met Opdrachtgevers/Sponsoren op grond van toestemming. Je hebt uiteraard het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking. Wij kunnen de Opdrachtgevers/Sponsoren indien gewenst verzoeken jouw contactgegevens te verwijderen na intrekking van je toestemming.

4. Persoonsgegevens

Als je interesse toont in een baan, een evenement of een stage via onze website, dan worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in onze database conform de Algemene Voorwaarden. Wij slaan alleen persoonsgegevens op die nodig zijn om onze verwerkingsdoeleinden te realiseren. Wij doen alle moeite om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen. De veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan echter nooit volledig gegarandeerd worden omdat deze veiligheid ook afhangt van externe factoren (bijvoorbeeld de anti-virus maatregelen die betrokkenen moeten nemen). Om die reden hebben we in onze Algemene Voorwaarden eisen opgesteld ten aanzien van noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. Het is niet mogelijk om je aan te melden bij FRESH zonder dat je instemt met de Algemene Voorwaarden. 

Gegevens die we verwerken hebben betrekking op deelname aan een event of een match (zoals bijvoorbeeld een cv en andere relevante informatie en correspondentie met ons). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige events en mogelijkheden bij onze opdrachtgevers. Studenten/Professionals kunnen aangeven of ze zichtbaar opgenomen willen worden in de sollicitanten database en of er vacature notificaties mogen worden verstuurd.

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Wanneer je met ons communiceert via onze social media pagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of aangeeft dat je onze pagina interessant vindt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je kunnen zien (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Dit privacybeleid geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms. Wij raden je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van hierboven genoemde social media platforms zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Stichting FRESH en Stichting FRESH Professionals.

5. Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de matchingprocedure(s) af te ronden dan wel voor de periode dat je aangeslotene bent. Wanneer wij verwachten in de toekomst mogelijk andere interessante events, banen of stages aan te kunnen bieden, dan zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Ook slaan we persoonsgegeven op om deelname aan FRESH te faciliteren. Wij houden daarnaast een alumnibestand bij met jaren waarin je aangesloten was maar zullen je hierop niet opnemen als je dat bij ons aangeeft.  

Wij slaan jouw gegevens op in onze database, op een server in een beveiligde omgeving. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze omgeving. Er is een beveiligingsprotocol van toepassing en dit protocol omvat de hele keten van kantoor tot Nederlands datacentrum.

6. Automatisch gegenereerde informatie

Wij kunnen gebruik maken van cookies om het gebruik van Google Analytics en aanverwante Google diensten mogelijk te maken, zoals Google DoubleClick en YouTube. We doen dit uitsluitend om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Ook worden enkele technische cookies gegenereerd die noodzakelijk zijn voor onder andere het aanmeldproces. Je kunt cookies desgewenst uitschakelen in je browserinstellingen, maar we kunnen dan niet garanderen dat alle onderdelen van de website dan goed werken.

7. Gegevens verstrekken aan derden

Opdrachtgevers en Sponsors hebben nooit toegang tot niet-geanonimiseerde persoonsgegevens in onze systemen. Om vast te stellen of er een match is, kunnen wij gegevens aan een opdrachtgever of een IT professional verstrekken, maar we doen dit nooit zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkene. Al onze Opdrachtgevers/Sponsoren moeten zich (net als alle andere bedrijven die persoonsgegevens verwerken binnen de Europees Economische Ruimte ) ook aan de AVG houden. Daarnaast hebben wij een verwerkingsovereenkomst met door ons ingeschakelde IT-bedrijven om verder zorg te dragen voor jouw privacy.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen voor het toezenden van reclame of andere direct marketing doeleinden. Derden zijn in dit geval alle organisaties die niet aangemeld zijn als Sponsor of Opdrachtgever.

Wel kunnen wij gegevens verstrekken wanneer wij hiertoe door een rechtszaak of een wettelijke bepaling gehouden zijn, of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten in een juridische procedure. Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, spannen wij ons ertoe in dat zij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. 

8. Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wanneer jij jouw gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen, dan dien je een email te sturen naar de stichting waar je bij bent aangesloten. Je dient dus een e-mail te sturen naar  chairman@freshstudents.nl voor Stichting FRESH of naar  info@freshprofessionals.nl voor Stichting FRESH Professionals. Het kan noodzakelijk zijn dat wij vervolgens jouw identiteit moeten vaststellen. Op deze manier zijn we er zeker van dat jouw gegevens enkel aan jou worden verstrekt, dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd of zelfs verwijderd. Het kan zijn, dat we je gegevens niet direct kunnen verwijderen omdat we bijvoorbeeld nog wachten op een betaling. In zo’n geval treden we in overleg met je.

Alle aanvragen tot inzage, wijziging of verwijdering worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Dit zal altijd binnen de wettelijke gestelde termijn zijn. Bij een aanvraag tot inzage ontvang je een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wanneer je de persoonsgegevens, die wij van jou verwerken, wilt wijzigen, worden de wijzigingen in jouw persoonlijk profiel zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen, wordt deze procedure zo spoedig mogelijk in gang gezet. Hiervan houden wij je op de hoogte conform de procedure die is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de AVG. Communicatie hieromtrent zal altijd schriftelijk en binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek geschieden.

9. Wijzigingen Privacy Verklaring

Onze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden gecommuniceerd via onze website www.StichtingFresh.nl. Wij raden aan om deze website regelmatig te controleren, maar zullen je ook altijd per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen.

Nieuws

Vijf vragen aan Fiona Beckmann | OMRT

Dit jaar zal er een interview worden gehouden onder elk van de 12 Business Friends van FRESH Professionals. In deze portretinterviews komt er per Business Friend iemand aan het woord,...

4 mei 2023

Stage- of afstudeeropdracht bij het Kadaster

Benieuwd hoe een stage- of afstudeeropdracht eruit ziet bij het Kadaster? Doe onderzoek naar winkelleegstand, herinrichting van stedelijke gebieden of ruilverkaveling. Maak tijdens je stage gebruik van de schat aan...

23 mei 2024

Terugblik: Primevest / Career Monitor borrel

Tijdens de FRESH borrel bij Brouwerij Troost van afgelopen week hebben wij enkele FRESH’ers extra vrolijk het Hemelvaartweekend ingestuurd. Het was namelijk tijd om de uitkomsten van de FRESH Career Monitor 2024...

22 mei 2024

Vier vragen aan Daan van der Hoeven | Envalue

 Kun je je zelf kort voorstellen? Ik ben Daan, momenteel werkzaam als Team Lead van het Data & Analytics team bij Envalue. Met een achtergrond in bedrijfskunde, vastgoed en een...

22 mei 2024